Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Historie bicch nstroj Yamaha

1. Vroba bicch nstroj Yamaha zaala modely D20 a D30

Prvn modely souprav byly vyrbny v tovrn, kter se nachzela v Niitsu v Hamamatsu, Japonsko a pozdji v tovrn Miyatake. Ob tyto tovrny patili firm Yamaha. Mnoho bubenk, kte jsou obeznmeni s aktuln situac dodnes v, e firma Sakae byla pvodn a prvotn tovrnou vyrbjc bic znaky Yamaha, ale ve skutonosti byla vroba zahjena ve vlastnch tovrnch Yamaha. Dalm astm omylem je, e n Air Seal System byl vyvinut v Sakae, ale ve skutenosti to bylo vyvinuto a pedstaveno hned od prvnch model, kter byly vyrobeny v naich vlastnch tovrnch. Jeden zrannch katalog zobrazuje pvodn vrobn zazen Yamaha a popisuje jak Air Seal System, tak I dal inovace Yamaha, kter jsou dodnes dleitou soust na identity jakoto vrobce bubn.

2. Prvn zmosk "Yamaha Artist"

Al Foster, kter byl v Japonsku na turn s Milesem Davisem, podepsal v jeho prbhu endorser smlouvu a stal se tak v roce 1972 prvnm oficilnm firemnm hrem. To byl zlomov okamik, od kterho zaaly bt bic Yamaha oznaovny jako world-class nstroje, kter spluj poadavky profesionlnch bubenk.

3. Yamaha "System Drum" concept

Uchycovac systm byl do tto chvle pro kadou modelovou adu odlin. Tento koncept pinesl jsednocen vech tchto mounting system, take mezi sebou mohly bt libovoln kombinovny bubny a hardware z rznch ad dle poteby. estihran trny a zkladny pro tom holder mly vdy stejn parametry a byly pouity pro vechny modelov ady. Tak prmr tom holder a prmr trubek v zkladnch stojan byl sjednocen na 22mm. Dal Yamaha hardware inovace, kter urit stoj za zmnku, je schovvac rameno u inelovho stojanu ibenice. Tento system jsme si patentovali, ale jakmile patent vyprel, tak veker konkurence zaala tento design koprovat. V souasn dob je toto brno ji jako standartn funkce, stejn jako sjednocen prmr viz. ve.

4. Yamaha ball clamp

Tento plynule nastaviteln kulov kloub umouje pohybovat s bubnem nahoru, dol, doleva, nebo doprava a jeho aretaci v libovoln vce, nebo hlu. Stvajc konstrukce umouje tomy otoit o 180 stup, co je bubenky a techniky cenn funkce, kter velmi usnaduje ladn rezonann blny. Tyto kulov tom holder se spolen se estihranmi trny staly symboly hardwaru Yamaha.

5. YD9000 "Recording Custom"

Tato ada pedstavila 100% bezov korpusy, jednodln mule a ndhern lakovan povrchov pravy. Javor byl do tto doby nejpopulrnjm materilem pro vrobu korpus takov byl trend stanoven jazzovmi bubny z USA. Prostednictvm vlastnho vzkumu, v souvislosti s klavry a dechovmi nstroji, jsme si uvdomili, e bza by byla idelnm materilem pro vrobu korpus. Tak jsme byli prvn, kdo pouil stejnou povrchovou pravu, jako je na klavrech a nepouili jsme tak v t dob bn pouvanou horn dekoran dhu. Pouitm prchozch mul jsme zvili ji ta pirozenou tvrdost bezovho deva, 

co vystilo v pevn, dobe definovan zvuk, kter byl naden pijat mnoha pikovmi bubenky tehdej doby, mezi kter patili nap. Steve Gadd, nebo Cozy Powel. Zvuk tto ady byl natolik vhodn pro nahrvn, e se YD9000 staly nejnahrvanjmi bubny v historii. Nzev byl pozdji zmnn na RecordingCustom, co je model, kter je hojn vyuvn dodnes.

6. Maple Custom

Akoliv panovaly jist obavy, e zmna z bzy na javor nebude vemi kladn pijata, rozhodla se Yamaha pedstavit nov javorov korpusy. Bylo to z dvod, aby bylo vyhovno zmnm hudebn scny, 

 ale take vyvjejc se zznamov technice. Zhruba v polovin 80-tch let, kdy vznikl fusion, zaali bubenci poadovat vy rezonanci a odezvu, kter by vyhovovala sloitjm hudebnm formulacm pouitm v tomto nru. Javor poskytuje jasn tn a rychlou odezvu, co bylo ideln. Zrove vznikly nov, men mule, kter minimln zatovaly korpus a sniovali tak jeho rezonanci, zrove byla nov pouita extrmn tenk Vintage povrchov prava a tak YESS system(Yamaha Enhanced Sustain System) tzv. uzlov chyt pro otevenou, pirozenou rezonanci. Tato nova mylenka pouit malch mul byla velmi brzy pijata ostatnmi vrobci.

7. Stage Custom

V prbhu 90-tch let Yamaha stale udrovala aktivn, progresivn pstup ve vvoji svch produkt. ada Stage Custom byla pedstavena v roce 1996 a jej kol byl jednoduch nabdnout vzhledov stejn typ korpus, jak byl pouit u populrn ady Recording Custom, s podobnmi, jednodlnmi mulemi, v ndhernch lakovanch barvch a to ve za pekvapiv pijatelnou cenu.

8. Maple Absolute

ada Maple Absolute posunula pojem nejvt resonance jet na vy rove. Ve stejnm roce byly pedstaveny bukov korpusy (Beech Custom Absolute), vedle ji existujcch korpus bezovch. Ve stejnm obdob Yamaha spolupracovala s tmi nejlepmi umlci z celho svta pi vvoji ady novch, zajmavch produkt, jako jsou napklad Hipgig, Junior bic soupravy, Musashi male bubnky a Subkick.

9. Oak Custom

Akoliv ostatn vrobci se pi vrob korpus vyhbali pouit dubovho deva z dvodu, e jde o velmi tvrd a tce zpracovateln materil, tak Yamaze se povedlo zpracovat jej pomoc technologie Air Seal System. Vsledek byl psobiv hlasit odezva a velk mnostv bas mlo za nsledek zaazen ady Oak Custom to bn produkce a nabdky.

10. Vvoj Absolute Serie

Monosti povrchovch prav byly dotlaeny a na hranici a v ad Absolute bylo nyn mono si vybrat z tm 50-ti monost barevnch odstn a prav. Rovn vznikaj revolun odnmateln Nouveau lugs, kter mly za cl jet snit tlumen resonance korpusu a zrove umoovaly extra rychlou vmnu bln.

11. Zrozen PHX Serie

Lta zkuenost pi vrob bubn, technologick know-how, do hloubky pehodnocen kad kritick aspekt jak designu bubnu, tak i jeho vroby, ml za nsledek evoluci v podob hybridnho korpusu.kli k nalezen bezkonkurennho tnu a projekce. Mule opt proly inovac minimalizovalo se tak tlumen rezonance. Zcela nov je take uchycen tom tom, dky nmu dolo k maximalizaci rezonance a konzistentnmu tnu.

12. Technologie PHX aplikovna nap adami

YESS2 tom mounting system a nov Hook lugs oba prvky vyvinuty pro adu PHX - jsou nov pouity u Absolute srie, co pispv k jet jasnjmu a bohatmu zvuku. Nov vyvinut texturovan povrch byl pouit pro adu Rock Tour, m se vrazn zvil vizuln dopad. Nov byl take objeven Kapur jako devina s vynikajcmi zvukovmi vlastnostmi a je nyn pouvna jako jedin devina pro bic Club Custom.