Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Zuzana Osako a Patrik Sas

MUSIC ILLUSTRATED -Zuzana Osako a Patrik Sas 

ven kolegyn, kolegov, dovolte nm abychom vm pedstavili dle naeho nzoru velmi krsn projekt pednho eskho bubenka Patrika Sase a esk vtvarnice Zuzany Osako (weby. umlc. Zuzana Osako,  Pakrik Sas ) Spojen vtvarnho umn a hry na elektronick bic znaky ROLAND ns natolik zaujalo, e i vm vele doporuujeme jeho shldnut.