Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Co potebujete vdt o .... pedlech

 ke staen

Napsal: Billy Brennan pro asopis Modern drummer

Na prvn dojem by se vm mohlo zdt, e o kadm pedlu meme napsat, e se jedn o jednoduchou kombinaci footboardu a beateru, ale ve skutenosti my bubenci chpeme kolika zpsoby je mon udeit velk buben? Pro vechny ne-bubenky to vypad jako obyejn lpnut na pedl, kter vytvo jaksi hluk. Taky vichni vme kolik existuje rznch pedl a jak velkm mnostvm funkc disponuj aby se mohly pizpsobit vkusu kadho jednotlivce.

Samozejm je zde zejm rozdl mezi single a double pedly, ale pokud se na kad podvte detailnji, tak objevte neuviteln mnostv variac. etzov, nebo pskov pevod? Jednoduch, nebo dvojit etz? Jak je to s pevodem Direct Drive, nebo jak je to s Longboardem v porovnn se standartnm Foatboardem? Na konci tohoto lnku byste mli mt dostaten mnostv informac vedoucch vbru toho sprvnho pedlu.

Pevody Drivers

Kdy hovome o pevodu pedlu, tak tmto termnem budeme popisovat mechanismus, kter spojuje footboard a beater. Zde jsou tyto ti hlavn etzov, pskov a pevn, neboli direct drive.

Pedly s etzovm pevodem mezi bubenky meme vidt nejastji tyto se jet dl na jednoetzov a dvouetzov. Jim Haler z firmy Yamaha k: ve vtin ppad je hlavn vhodou dvojitho etzu vy trvanlivost pi velkm zaten a tak to, e m men tendence prohbat se ze strany na stranu.

Dvojit etz je mnohem rozenj, ne etz jednoduch, kter je pouvn pro levnj typy pedl. Ale jak k Scott Donnel z firmy DW na srii pedl DW 5000 jsme zaali dvojit etz pouvat z dvodu vt stability to ale z pedlu jet zdaleka nemus dlat pedl lep a lpe hrateln. Jednoduch etz a ozuben kolo nyn stle mete najt v nai retro srii 6000 a to je velmi citliv a rychl pedl. Ve skutenosti nkolik z naich hr si vydalo Custom jednoetzovou verzi pedlu DW 5000. Dnen hri vid jednoduch etzy na levnjch modelech a tak si automaticky mysl, e je to pedl hor.

Pskov pevod jak si mete snadno pedstavit, tak etz je nahrazen pevnm pskem, kter sniuje ten (pozn.: toto je nzor jen nkterch bubenk), co vede k lehmu pocitu ze hry. V minulosti tyto pskov pevody trply, v porovnn s etzovm, podstatn ni ivotnost, cose ale v poslednch letech radikln zlepilo na naprosto srovnatelnou rove. Firma Pearl na sv psky pouv stejn materil, kter je pouit na vrobu dopravnkovch ps. Aktuln vyrbn psky jsou stejn spolehliv jako etz, mon jet vce, k Gene Okamoto z Pearl. Dal vhodou psku je ta, e mete sledovat vizuln opoteben, kter na etzu nen zdaleka tak zejm.

Pedly s pevnm pevodem maj pevnou soustku (nahrazujc etz, nebo psek), kter spojuje footboard s beaterem. Tento pevod zajiuje perfektn spojen v celm zdvihu bez monosti pruen, nebo ztrty rychlosti to vede ke zven odezvy a kontroly. Jako takov jsou pevn pevody asto populrn mezi bubenky, kte kladou velk draz na rychlost, pesnost a techniku, i kdy i toto me bt subjektivn. Mnoho bubenk hrajcch s patou dole tento typ pevoduvyhledv, naopak bubenci hrajc s patou nahoe o nich tvrd, e jsou he kontrolovateln.

Footboards

nap. Axis jsou Hig Endov pedly vyrbn v mnostv bizrnch tvar, ale mnohem dleitj je rozdl mezi standartnm footboardem a verz longboard. Vtina pedl m celou patn st s pantem pipevnnou k zkladn pedlu a tato st se nijak nepodl na chodu pedlu, nebo pocitu ze hry. Naproti tomu verze longboard tuto st nem a samotn pant (zvs) je umstn a na samotnm konci pedlu. Dky tomuto vznik dosti del hrateln plocha pedlu, kter je obzvlt oblben u bubenk hrajcch stylem pata pika, anebo tak u tch bubenk, kte maj obuv vt velikosti.

Cams - vaky

Vaka je soustka, kter je vytv rdius, po kterm je veden etz, nebo psek. Vaky je obecn mon rozdlit na dva typy linern a excentrick. Pan Okamoto to popisuje velmi jasn: Linern vaky maj stejn polomr v prbhu deru a rychlost beateru je po tuto dobu konstantn od zatku a do dopadu beateru na blnu.

Excentrick vaky obecn beater pi pohybu smrem k bln zrychluj maj tvar oznaovan jako nautilus u jeho se polomr smrem od stedu zvtuje. Pocit ze hry je pak takov, e pedl se ke konci sv drhy nhle zhoupne tento pocit je samozejm pmo mrn velikosti excentricity. Nap. Pearl Eliminator m monost vmny vaky a na vbr mte ze dvou linernch a tyech excentrickch.

Stejn jako u Pearl Eliminator se i nkte ostatn vrobci sna maximalizovat monosti pizpsoben podlu hrskm potebm nap. Pedly DW 9000, kter jsou vybaveny plynule nastavitelnou vakou.

Je to vechno vc nzoru...

Tento lnek poskytuje pouze pehled irok kly monost v sortimentu bass drum pedl. Jednotliv mylenky a nzory se li podle vkusu kadho bubenka. Odrazuje vs sloitost a mnoho monost u nkterch pedl a toute jednoduchm a lehce hratelnm pedlu? Mon budete souhlasit s nzorem Jima Halera z Yamahy, kter k? myslm si, e nkter pedly maj a pli mnoho funkc, kter jsou spe mylenkami inenr, ne bubenk. Pro kad dal nastaven je teba dal mechanick st nap. roubek, kter je snadn ztratit, vznik tak dal msto kde se mohou hromadit neistoty, nebo prvek, kter me zat vrzat, chrastt atd...

Spe ne trvit spoustu asu s nastavovnm a pravami, tak chci ten as strvit za soupravou hranm. Mete si nastavit a vyladit pocit ze hry, ale lb se mi, e nae pedly jsou jednoduch, pitom dobe stavn a hraje se na n vborn bezprostedn po vybalen z krabice. Napklad stle dlme dva velmi pkn pedly FP7210A s jednoduchm etzem a FP8500B s pevodem pskovm ani jeden z nich nem pevnou zkladnu, daj se tak snadno sloit a jsou velmi praktick pro skladovn a pepravu. Mnoz bubenci chtj jednoduch, spolehliv pedl, kter pro transport nepotebuje vlastn case.

Pokud vak budete vybrat z pedl, kter jsou na technologick pici, tak samozejm mete. Vbr je opravdu velk od Pearl Demon Drive, Tama Speed Cobra, Axis, DW 9000 a dal. Pro technologick dobrodruhy tady pak jsou pedly typu Sleishman, anebo multi-beaterov pedly Duallist. A je to tak, i onak, pokud jste obeznmeni s nktermi zkladnmi pojmy, tak ty vm mohou pomoci pi vbru toho pravho.