Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Vmna/vrcen zbo

Objednvte-li jako soukrom osoba (nikoli tedy na IO), mte dle 53 odstavce 7 obanskho zkonku prvo zakoupen zbo vrtit bez udn dvodu, nebo vymnit za jin zbo do 14-ti kalendnch dn od data pevzet zbo. Nrok mte i v ppad, e objednvku uinte po internetu s osobnm odbrem. Monost vrcen/vmny se nevztahuje na zbo, kter podlh autorskmu zkonu (software, knihy, CD apod.) Toto ustanoven zkona vak nelze chpat jako monost bezplatnho zapjen zbo k vyzkouen. Zbo, kter vracte mus bt kompletn (vetn psluenstv a veker dokumentace) a ve stavu, v jakm jste jej pevzali pi dodvce. Zbo nesm bt dnm zpsobem by nepatrn pokozen a ani nesm nst dn znmky jeho pouvn (vetn obalovch materil a psluenstv). Vrcen zbo zaslnm na na adresu Pokud se rozhodnete zbo vrtit, seznamte se prosm s obecnmi podmnkami platnmi na zem R. Tyto podmnky najdete nap. na webu OI. 

Zbo zaslejte zpt na adresu:

Ivo Honajzer, Drumcenter.cz
Ratibosk 95
747 05 Opava 5

Ke zbo pilote doklad o koupi a tak vyplnn formul pro vmnu / vrcen zbo, kter najdete ke staen zde  
Zbo vdy dkladn zabalte, aby nemohlo bhem pepravy dojt k jeho znehodnocen, vetn pvodnch obal.

Neposlejte zbo na dobrku, takovou zsilku nebudeme moct pevzt a bude vrcena zpt odeslateli!

Jakmile zsilku obdrme a jeho stav bude v souladu s podmnkami pro vrcen, vystavme vm do 14-ti pracovnch dn opravn daov doklad, na zklad kterho Vm vrtme stku zaplacenou za vrcen zbo v hotovosti na prodejn, nebo pevodem na V bankovn et (v ppad vrcen). Pokud se bude jednat o vmnu a hodnota nov vybranho zbo bude ni, rozdl vm vrtme na et, pokud bude vy, tak doplatte pouze rozdl. Nklady spojen s pepravou zbo zpt prodvajcmu, hrad v ppad vmny i vrcen zbo, kupujc. Nebudete-li si vdt rady, kontaktujte ns prosm na telefonnm sle +420 608 883 757 nebo na e mailov adrese info@drumcenter.cz