Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Spltkov prodej - ESSOX

 

Financovn spotebnho zbo zajiujeme pro zkaznky formou spotebitelskho, nebo podnikatelskho vru od spolenosti ESSOX s.r.o.
Cel proces vyzen dosti o vr je pitom velmi rychl a nekomplikovan. 

Vhody vru:

- Jednoduchost a rychlost uzaven vrov smlouvy pmo pes internet.

- Velk variabilita vrovch produkt, jejich popis najdete ne nebo pmo u zbo v online kalkulace spltek ESSOX.

- Ihned po zakoupen zbo se klient stv jeho majitelem.

- Monost sjednn pojitn schopnosti splcet.

- Financovan hodnota zbo nebo celho nkupu od 2 000,- K do 500 000,- K, nebo dle omezen spltkovho produktu.

Postup pi nkupu na spltky v 5 krocch

1. Vybran zbo vlote do koku. Mete najednou nakoupit i vce vrobk - nezapomete na potebn psluenstv ke kupovanmu zbo atd. 

2. V koku zkontrolujte objednvku, pejdte na zpsob platby a zvolte monost nkupu na spltky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabzench monost a dokonete objednvku.

3. V dalm kroku budete vyzvni k pesmrovn na webovou aplikaci spolenosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutm na odkaz nebo logo ESSOXu), kde vyplnte poadovan informace v dosti o vr. Nakonec dost odelete ke zpracovn.

4. Po odesln dosti obdrte e-mailov potvrzen o pijet dosti. Vsledek posouzen obdrte e-mailem vtinou do 15 minut od odesln dosti. V krajnch ppadech se me posouzen prothnout do nsledujcho pracovnho dne.  (Dbejte proto zven pozornosti pi zadn svho e-mailu.)

5. E-mail s vsledkem posouzen dosti obsahuje odkaz na staen vrov smlouvy a dal instrukce k vyzen.

Dleit upozornn zbo objednan na spltky me fyzicky pevzt pouze osoba adatele o vr po proveden identifikace dopravcem na zklad pedloen prkazu totonosti. Nelze tedy povit jinou osobu pevzetm zbo objednanho na spltky ESSOX!!!

V ppad poteby cokoli administrativn doeit se s vmi spoj pracovnk naeho internetovho obchodu i spolenosti ESSOX a podaj o souinnost.

Kdo me o vr dat?

- Fyzick osoba star 18 let s trvalm zdrojem pjm:

- zamstnanec zamstnn pouze na hlavn pracovn pomr, nesm bt ve vpovdn lht

- dchodce invalidn nebo starobn

- matesk / rodiovsk dovolen

- fyzick osoba podnikatel (OSV) mus podnikat minimln 3 msce

- Prvnick osoba (s.r.o., a.s., v.o.s, ..) mus podnikat minimln 1 rok, dost me sepsat pouze statutrn zstupce dle zpsobu jednn uvedenm v OR a smlouvu podepsat, dle zpsobu jednn uvedenm v OR

 Potebn doklady pro vyzen vru

U vr do 60 000,- K sta jen 2 doklady totonosti!

- platn Obansk prkaz

- druh doklad totonosti: cestovn pas, idisk prkaz, zbrojn prkaz, rodn list, prkazku zdravotn pojiovny 

 U vru nad 60 000,- K potebujete navc:

- Zamstnanec: originl potvrzen o pjmu - ne star ne 1 msc od odesln online dosti o vr (potvrzen sthnete na www.essox.cz v sekci ke staen)

- Dchodce: kopii vmru dchodu, posledn vpis z B s vyslenm dchodu nebo kopie posledn sloenky (pokud je dchod vyplcen na pot)

- ena/mu na matesk dovolen: kopie oznmen o piznn dvky podpory / rodiovskho pspvku

- OSV: kopie ivnostenskho listu, kopie poslednho daovho piznn vetn vech ploh a dokladu o podn daovho piznn

- Prvnick osoby: Kopie vpisu z OR (postauje z www.justice.cz )kopie poslednho daovho piznn vetn vech ploh a dokladu o podn daovho piznn 

Pojitn schopnosti splcet

Spolen s Komern pojiovnou a.s. vm nabzme monost vhodnch balk pojitn schopnosti splcet, kdy v ppad prokzn pojistn udlosti dle pojistnch podmnek bude vr po dobu pojistn udlosti hrazen nebo zcela doplacen Komern pojiovnou a.s. za vs. Pojitn schopnosti splcet je mon sjednat pouze k vrovm smlouvm sepsanch na fyzick osoby. 

varianta EXTRA:

- vstupn vk 18 65 let, piem dlka sjednanho vru nesm pekroit tuto maximln hranici

- pojitn pro ppad ztrty zamstnn pojitnho

- pojitn pro ppad pracovn neschopnosti pojitnho

- pojitn pro ppad pln invalidity pojitnho

- pojitn pro ppad smrti pojitnho

varianta KLASIK:

- vstupn vk 18 65 let, piem dlka sjednanho vru nesm pekroit tuto maximln hranici

- pojitn pro ppad pracovn neschopnosti pojitnho

- pojitn pro ppad pln invalidity pojitnho

- pojitn pro ppad smrti pojitnho

varianta SENIOR OPTION:

- vstupn vk 63 72 let, piem dlka sjednanho vru nesm pekroit tuto maximln hranici

- pojitn pro ppad smrti pojitnho

Nabdka spltkovch produkt

Vzorov vpoty lze provdt pomoc kalkulaky spltek umstn na naem webu vdy u danho zbo.

Spolenost Ivo Honajzer, Dm hudby.cz vykonv zprostedkovatelskou innost pro ESSOX s.r.o., poskytovatele finannch slueb.

Spolenost ESSOX, dcein spolenost Komern banky, psob na trhu spotebnho financovn ji vce ne 20 let a pat mezi pedn poskytovatele nebankovnch slueb v esk republice.

Kontaktn daje poskytovatele:
ESSOX s. r. o.
F. A. Gerstnera 52
370 01 esk Budjovice
Tel: +420 389 010 422
Email: zakaznickyservis@essox.cz