Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Troka historie, nikoho nezabije.......

  ke staen

jak se k "trocha historie nikoho nezabije" a je dobr vdt kdo nm ty kble strouh 

Leedy Drums

Ulysses Grant Leedy zaal svou kariru potkem devadestch let devatenctho stolet jako perkusionista v Indianapolis. Osobn zaloen a zjem vyrbt lep nstroje ho vak vedlo k tomu, e s podporou svch ptel a koleg roku 1888 zaloil Leedy Drums Company a zaal vyrbt sv vlastn nejprve stojany malch bubnku a poslze i samotn bubnky. Kredit mu vynesly zejmna upraviteln mal bubnky (do t doby se SD pokldaly na idle nebo visely na popruhu.

Rychl spch vedl k vstavb vrobny a k expanzi produktov linie zahrnujc blny na bubny a rozmanit orchestrln perkusn nstroje a doplky. Leedy rovn zaal prodvat sv produkty ve velkm po cel zemi. V roce 1909, kdy svou spolenost zaloili brati Ludwigov, se prv oni stali agentem Leedy drums v Chicagu. Ludwigov pozdji zaali vyrbt sv vlastn nstroje a Leedy drums perostli.

Ve dvactch letech dvactho stolet Leedy naplnil potebu vlastnho prodejnho managementu a zamstnal Georgie Waye, kter ml svou vlastn spolenost vyrbjc bic v Kanad. Mimo svch prodejnch schopnosti ml Way i technick znalosti, kter uplatnil pi etnch inovacch u Leedy drums, kter jednou pro vdy zmnily vrobu bicch.

Zhorujc se zdravotn stav pinutil Leedyho svou spolenost roku 1929 prodat. Novm majitelem se stal GC Bonn Manufacturing Co., je pozdji koupila i Ludwig drum company. Sled udlost, kter odstartovala 2.svtov vlka vystil v prodeji divize Leedy & Ludwig Drum zpt do rodiny Ludwig. William F. Ludwig Jr. ze spolenosti WFL drum a Bud Slingerland spojili sv sly a odkoupili upadajc Connv podnik.

V roce 1970 Slingerlandovi svj podl prodali. Podnik, spolu se jmnem Leedy a patenty, bhem nsledujcch let nkolikrt zmnil majitele. Roku 1994 Fred Gretsch prodal Slingerland Gibsonu, nicmn si ponechal majetek spojen s Leedy. Samotn linie Leedy byla Gretschem vzkena v roce 2003.

Ludwig Drums prkopnci vroby americkch bic

Spolenost Ludwig byla zaloena ve Spojench sttech dvma nmeckmi bratry, Williamem a Theobaldem Ludwigovmi. Ti dve pracovali jako agenti prkopnka vroby bicch Ulyssese Granta Leedyho.

Ludwig & Ludwig odstartovali masovou vrobou odolnch kovovch pedl k basovmu bubnu navrench pro vy tempa a vt slu Williamem Ludwigem. Theobal Ludwig umr brzy po rozjet firmy. Bratr William se v obchod s bicmi pohyboval a do sv smrti v roce 1973.

Bic Ludwig se bhem 20.let 20.st. pomrn dobe prodvaly, nicmn poptvka po nstrojch vrazn poklesla s vynlezem mluvenho filmu a zejmna pak s pdem americkho trhu 1929. Dsledkem byl prodej spolenosti Ludwig & Ludwig GC Bonn Manufacturing Co., rovn majitele Leedy drums. Zpt do rodiny Ludwig se vroba dostala a v roce 1937, kdy byly odkoupeny synem Williama Ludwiga, znaku se vak podailo odkoupit a v roce 1955. Do t doby byly bic Ludwig prodvny pod zkratkou WFL.

V noru 1964 se v jednom Londnskm drum centru pi Ed Sillivan Show objevil Ringo Starr hrajc na set znaky Ludwig. Slova The Beatles a Ludwig vytitna na pedn bln basovho bubnu posunula znaku Ludwig na prvn pku vrobc bicch nstroj na svt a to a do potku 70.let, kdy smr vroby zaali nastiovat japont vrobci. To podntilo prodej Williama Ludwiga a ten se rozhodl svou spolenost prodat Selmer Company, kter ji vlastn v i souasnosti. Bic Ludwig jsou spolu s jinmi perkusnmi nstroji vyrbny v LaGrange, IL.

Slingerland Drums

Spolenost Slingerland byla zaloena 1916 v Chicagu Henrym H. Slingerlandem. Jako rychle nov zrozen spolenost pijala Slingerland poadavek Gene Kurpy k vytvoen soupravy, jej korpusy by byly ohranny nejen z hora, ale i ze spodu. Vsledkem byla legendrn souprava Radio King, kter byla prvn svho druhu jak s hornmi, tak spodnmi ladcmi obruemi. Stejn jako rostla osobnost Geneho Krupy, rostla i popularita Slingerland.

Slingerland Radio King patila mezi pedn prodvan soupravy v 50.letech, nicmn ke konci tto dekdy zaala znaka zaostvat za Gretsch a Ludwig, kter byly pro rockov muzikanty mnohem pitalivj.

Navzdory slabm prodejm vyrbla firma Slingerland sv nejlep bubny a v 70.letech pidala svm bicm i nkter uniktn rysy jako nap. tom holder Set-O-Matic , kter umonil rotaci o 180 stup.

V 80.letech elily vechny americk spolenosti nporu konkurence z Japonska. Slingerland v tomto obdob zaostaly a byly koupeny Gretschem. Znaka pak v roce 1994 zmnila majitele jet jednou. Tentokrte se ji stala znaka Gibson, kter Slingerlandy vyrb v Nashvillu, TN. Modern ady bicch nesly nzev Studio King a Tour Series.

Rogers Drums

Spolenost Rogers byla zaloena 1849 irskm imigrantem z Dublinu Josephem Rogersem. Rogers piel do Spojench stt a zaal vyrbt blny na bic. Samotn bic pak zaal vyrbt potkem 30.let. Prvn bic byly poskldny z korpus a hardwaru jinch vrobc, ale nesly na sob prv blny Rogers.

V roce 1953 Rogersv vnuk Cleveland spolenost prodal Henrymu Grossmannovi, kter spolenost zhy pesunu do Cavingtonu v Ohiu a pod jeho managementem se spolenost vyvihla do ela vroby bicch nstroj v USA po nsledujcch 10 let. K spchu vrazn pispli i designer Joe Thompson a marketingov guru Ben Strauss.

Jejich hardware obsahoval celou adu inovac nap. Swiv-O-Matic TT mounting system , kter se staly standardy v odvtv vroby bicch nstroj.

Roku 1966 byla spolenost Rogers prodna CBS. Bhem 70.let Rogers pokraoval ve sv zajet cestice a uvdl dal dleit inovace nap. MemriLoc hardware, co nen nic jinho, ne systm pamovm objmek, kter dnes najdeme na vech bicch soupravch.

Navzdory svmu spchu v zavdn inovovanho hardwaru Rogers podlehl japonske konkurenci a nepznivm podmnkm na trhu. Pestoe byla tm veker vroba Rogers potkem 80.let pozastavena, zstv znaka Rogers symbolem vvoje americkch bicch souprav a Rogers vintage drums pat mezi nejvyhledvanj na celm svt.

Gretsch jeden z nejvznamnjch americkch vrobc bicch

Vechno to zaalo ji vce ne ped sto lety roku 1883, kdy Friedrich Gretsh, imigrant z nmeckho Mannheimu, zaloil v Brooklynu mal obchdek. Rozkvtu se vak ji nedokal, nebo roku 1895 neekan zemel. Spolenost tak zanechal podnikav dui svho, tehdy jet nctiletho kolou povinnho, syna. Fred Gretsch postavil reputaci svho podniku na preciznosti a kvalit a dv dekdy po pevzet zen podniku jeho innosti pesouv do mamut deseti-patrov budovy na Broadway 60 v Brooklynu.

Roku 1935 piel ke spolenosti Duke Kramer, jeho rady jsou a dodnes ve spolenosti vysoce cenny To co prodvme je osobit zvuk zvuk, kter po desetilet pohnl trh.

Po Fredovi, kter roku 1942 spolenost opustil, pevzali zodpovdnost za jej zen jeho synov Fred, Jr. A William. Oba se na chodu spolenosti podleli svmi aktivitami ji od roku 1927. Fred vak brzy narukoval do armdy, a tak se editelem stal Bill.

Po jeho smrti roku 1948 se veden ujal Fred, kter jako vetern americk armdy vedl spolenost do nov ry prosperity a rocku. Byla to exploze na hudebnm trhu zapoata Elvisem Presleyem a navzna The Beatles, The Rolling Stones a mnoha dalmi umlci t doby.

V roce 1967 byla spolenost Gretsch prodna gigantovi hudebnho odvtv, spolenosti Baldwin. Bez rodinnho ducha a odhodln, kter pohnl podnik po tolik let vak spolenost zaala upadat. Odhodln vrtit podnik zpt do rodinnch rukou tak roku 1985 Fred W. Gretsch, pravnuk zakladatele spolenosti, odkoupil Gretsch zpt.

Produkci pesunul do Savannah. Znovu oiven spolenost zaala nabzet novou, klasicky stylizovanou adu kytar a bicch Gretsch. Produkt se setkal s okamitm spchem a nstroje Gretsch tak zskaly zpt sv msto na trhu. Pes ve uveden se znaka Gretsch v roce 2014 stala soust spolenosti Drum Workshop.

Sonor Drums jeden z pednch evropskch vrobc bicch

Spolenost Sonor byla zaloena Johannesem Linkem, kter v roce 1875 ve Weissenfelsu (Nmecko) postavil tovrnu vyrbjc perkuse a blny. Prvn bic Sonor byly vojensk bubny. Od zatku 20.st. vyrbl Sonor inely a rzn koncertn bubny. Sady zaal vyrbt a potkem 20.let.

Roku 1914 pevzal podnik Johannesv syn Otto. Po 2.svtov vlce, kdy bylo Nmecko rozdleno spadla tovrna pod ruskou kontrolu, roku 1950 byla navc vyvlastnna komunistickou vldou Vchodnho Nmecka. Otto Link unikl do demokratickho Zpadnho Nmecka a zaal svj sen budovat pln od zatku. Pot, co spojil sly se svm synem Horstem, postavili spolu pro Sonor novou tovrnu v Aue.

Koncem 70.let si Sonor upevnil svoj pozici jako vrobce kvalitnch bic a zaal svou znaku prosazovat jako Rolls Royce mezi bicmi.

V roce 1991 prodala rodina Link Sonor spolenosti Hohner, kter byla jejich distributorem ve Spojench sttech a v 60.letech v i UK. Sonor dnes spolu s Premir pat mezi jednu z pednch spolenost vyrbjc bic na evropskm kontinetu. V roce 2014 se znaka SONOR stala soust nsk spolenosti KHS, kter vlastn rovn znaku Mapex.

Pearl Drums nejpopulrnj bic soupravy na svt

Pearl drums, vyrbn firmou Pearl Instrument Company, jsou nejpouvanjmi soupravami na celm svt. Spolenost byla zaloena 1946 v Tokiu Katsumi Yanagisawou, kter podobn jako dal nezaal hned vyrbt cel soupravy, ale zamil se nejprve na vrobu hudebnch stojan.

Teprve v roce 1950 si Yanagisawa uvdomil nedostatenou nabdku na mstnm trhu s bicmi nstroji, a tak zaal vyrbt i perkuse. Prvn sady byly vcemn kopiemi soudobch americkch model.

V roce 1956, pot, co upevnil sv msto na Japonskm trhu, zaal Pearl vyvet sv nstroje i do USA. Pohnn rostouc poptvkou po mohutnch bicch soupravch Pearl postupn rostl a v letech 1961 a 1968 otevel v Japonsku 2 nov tovrny.

Prvn profesionln bic soupravu uvedl Pearl pod svm oznaenm a roku 1966 (do t doby sv nstroje prodval pod nzvy svch distributor) pod oznaenm Pearl Prezident. Pearl se nsledn stv prvn japonskou znakou, kter pronikla na britsk a americk trh.

Ropn krize na Blzkm Vchod roku 1973, kter oslabila ekonomiky zpadnch zem, vytvoila obrovskou pleitost k zskn vtho podlu na svtovm trhu i pro japonsk vrobce bicch nstroj jako byli Tama, Yamaha a Pearl. Firmy zaaly produkovat vce profesionlnch souprav, zvily kvalitu a vznamn investovaly i do vzkumu.

Boom v japonsk vrob zvil nklady produkce, a tak roku 1973 Pearl pesthoval velkou st sv vroby na Taiwan. Dnes se bic Pearl vyrb v USA, na Taiwanu a v Japonsku. Jsou povaovny za nejastji koprovan modely mezi vrobci bicch nstroj.

Tama Drums inovace pro bic z Japonska

Bic Tama jsou vyrbny skupinou Hoshino Gakki. Hoshino vlastnili knihkupectv v Nagoyi (Japonsko) a v roce 1908 zaali ve stejnm obchod prodvat i hudebn nstroje, vetn slavnch americkch Slingerland a Ludwig.

V polovin 50.let Hoshino zaali vyrbt bic pod znakou Hoshi (Hvzda) a v roce 1962 zaloili spolenost Tama Seisakusho Inc., kter vyrbla kytarov aparty a elektrick kytary. U bicch se znaka Tama a do roku 1974 nepouvala.

Co se vroby te, zamila se Tama nejprve na hardware k bicm, po nm poptvka rostla z dvodu rozen oblbenosti rockov hudby, kter pro hlasit hran vyaduje robustn vybaven. Tama vvodila trhu se svmi stojany se dvojitmi masivnmi stojany s trojnokou a jako prvn uvedla multi-clamp hardware, umoujc bubenkm snadno rozit sv soupravy.

Koncem 70.let mla Tama mnohem vce upevnnou pozici dky uveden Octoban. Ty pedstavuj srii 6-ti palcovch tub s v rmci jedn oktvy laditelnmi blnami a byly uvny zejmna Stewardem Copelandem, bubenkem the Police. Od t doby se Tama vyvihla mezi pedn vrobce a na jej nstroje hraj ti nejlep na svt jako Simon Phillips, Lars Ulrich nebo Mike Portnoy.

Yamaha Drums bic nstroje od nejvtho vrobce hudebnch nstroj na svt

Bic Yamaha jsou vyrbny slavnou japonskou Yamaha Corporation. Vedle bicch a dalch hudebnch nstroj vyrb Yamaha irokou klu produkt, zahrnujc motocykly, potaov hardware a domc zbavnou elektroniku. Zakladatel Yamaha Corporation zaal jako vrobce varhan v roce 1887 a v roce 1889 vytvoil Yamaha Organ Manufacturing Co. v Hamamatsu.

Prvn bic Yamaha byly vyrobeny roku 1968 a nesly znaky vypjen z model znaky Ludwig. Yamaha vak rychle zskala msto mezi nejlepmi vrobci bicch nstroj a vvodila trhu s prkopnickmi konstrukcemi korpus a povrchovmi pravami.

V roce 1975 Yamaha uvedla srii 9000 Recording Custom, kter se stala standardem mezi fusion a studiovmi hri. Charakteristickmi rysy byly pomrn lehl, dobe navren hardware a Yamahou navren Air-shell systm pro konstrukci korpusu.

V roce 1993 pila Yamaha s Yamaha Enhanced Sustain System, tzv. YESS, kter minimalizuje kontakt korpusu a tom-holderu, m umouje maximln resonanci bubnu. Navc je tom-holder uchycen na uzlovm mst s nejnim rozkmitem. Roku 1995 byla ada RC 9000 znovu-uvedena prv se systmem YESS.

Yamaha pat rovn k hlavnm vrobcm elektronickch bic. Mezi oblben pat zejmna Yamaha DTXpress, Yamaha DTXpress Special a Yamaha DTXreme.

Camco Drums cestovatelsk znaka ze Severn Ameriky

Camco jako spolenost zapoala svou drhu v Oaklawn Illinois jako mechanick dlny, kter vyrbla mimo jin i hardware pro bubny znaky Rogers. Bubny se zaaly vyrbt v roce 1961 ky prezident spolenosti pevzal George Way Drum Company. Vroba nemla dlouhho trvn a spolenost se neustle sthovala, nejve do Kansasu ke spolenosti Kustom, pak se sthovala do Los Angeles a dola k nynjm majitelm firm Drum Workshop. 

Premier jedna z mla evropskch znaek na svtovch trzch

Vechno to zaalo roku 1922, kdy se Albert Della Porta, profesionln bubenk z Londna, spojil s managerem Boyle Drum Co., spolenosti jej nstroje pouval a kter odmtla realizovat jeho npady na zaveden nkterch zlepen pi vrob bicch. Geroge Smith byl vak z jeho npad naden a tak spolu, nezvisle na spolenosti, zaali v najatm suternu na Barwick Street vyrbt sv vlastn bic.

Svou spolenost nazvali Premier. Jejich produkty mly ji od samotnho potku velk spch, nicmn trvalo nkolik let, ne se emblm se znakou PREMIER objevil i na bicch. Do t doby prodvaly sv nstroje zprostedkovan pomoc velkoprodejc, kte je prodvali pod svmi znakami.

Vtina souprav byly zkladn modely, nebo vtina lid poadovala velk basov buben pouze s jednou blnou tak, aby mohla zbytek soupravy nacpat do nj, co usnadnilo jejich pevoz autobusy nebo tramvajemi.

Bhem 20. a 30.let Premier neustle rostl. Druh svtov vlka pinesla spoustu zmn, kter v konenm dsledku vedly jet k vtmu rstu spolenosti. Vroba hudebnch nstroj byla pozastavena a Premier zaal vyrbt midla k protitankovm zbranm a zstrky a zdky pro radary. Vlka tak ukzala Premieru jak dleit je draz na preciznost, navc byla tovrna po t, kdy 1940 dolo ke znien fabriky Park Royal, pesunuta do Wigstonu. To se poslze dky distribun vhodn pozici jako dobr krok.

Po vlce se Premier vrtil ke svmu pvodnmu sortimentu. Bhem 50. a 60. let dolo ve firm k mezigeneran vmn a do veden se dostali Albertovi ti synov. V t dob Premier doshl dky svm produktm (mimo jin i blny Everplay, SD 2000, inely Zyn a Super Zyn, pedl k basovmu bubnu 250S) velkho spchu a to nejen v Anglii, ale podailo se mu proniknout i do jinch zem.

V roce 1984 dolo ve spolenosti k velkm zmnm. Premier Drum Company bylo zmnno na Premier Percussion, aby se zdraznilo, e jsou novou spolenost a e produkuj i irok spektrum perkusnch nstroj. V tme roce dolo k vykoupen managementu, je bylo nsledovno 6-ti letm obdobm pod vlastnictvm Yamahy (1989-1995). V tomto obdob dolo k dal zmn nzvu na Premier Percussion Limited. Na pelomu 80. a 90.let dolo k ad investic do novch technologi a stroj. Mly zabezpeit odpovdajc kvalitu a konkurenceschopnost pro budoucnost.

Celkov dolo v 80. a 90.letech k dalmu prohlouben a rozvoji obchodu v celosvtovm mtku - s distribun st v 60 zemch, mimo jin nap. i v odlehlejch trzch jako Brazlie nebo Argentina.

Carlton - Hayman

The Carlton - Hayman Drum Companies 

Hayman Drums se zaaly vyrbt koncem roku 1968, kdy majitel tehdejho drum-centra Ivor Arbiter odkoupil depres prochzejc podnik John E.Dallas & Sons zabvajc se vrobou historick linie bicch znaky Carlton.

Ivor, kter v t dob ztratil prvo vhradnho dovozce znaky Ludwig, chtl, aby se tovrna CARLTON pemnila v modern zazen vyrbj Britsk bic podobn a pinejmenm tak dobr jako americk bic t doby, tedy i LUDWIGy.

Prvn experiment bic s vnitn vrstvou z mosazi ovem, dle jeho slov, znly hrozn. Jeden z jeho zamstnanc, George Haymon, vyvinul nov zpsob vroby korpus 5 vnitn vrstev polyuretanu, oznaovan jako Vibrasonic, nastkavan pvodn na 3-vrstv mahagonov, pozdji bezov korpus je bylo mnohem lep ne dosavadn Resocote Ludwig a mlo zlepit resonanci a projekci bicch. S pomoc jmna Haymon a zsknm jmen jako Gerry Walter (pvodn zastupoval znaku Premier) a Gerry Evans (pozdj strjce spchu Pearl Drums) sv bic vynesl do lepho svtla.

Hayman vyrbl i hardware, mimo jin i neblaze proslaven tom-holdery, kter byly asto nahrazovny tom-holdery znaek Premier nebo Ludwig.

Prvn soupravy je nesly mosazn kruhov emblm se znakou Geoge Hayman (pozdji zkrcen na Hayman) pily do obchod v z 1968 a obstly i prvn vznamnj zkouku o rok pozdj, kdy Alf Bigden pouil soupravu un-micd bhem svho vystoupen v Csarov Palci v Lutonu.

Bic Hayman vzali trh tokem a i dky neotelmu a modernmu vzhledu si zskaly celou adu vznamnch prodejc. Bic Haymen znly pod rukama cel ady umlc; jazz (Tony Oxley, Phil Seamen, Ronnie Stephenson, Ron Bowden, Johnny Richardson), rock (Jon Hiseman, John Marshall, Mitch Mitchell, Nico McBrain, Simon Kirke, Brian Blinky Davidson, Richard Bailey, Rob Townsend and Aynsley Dunbar).

Produkce vak byla v roce 1975 nhl ukonena a zbylch souprav odkoupen londnskm Supreme Drums. Snaha o znovu-rozjet produkce o 10 let pozdji u nemla dlouh trvn, Arbiter el dl a uvedl na trh nov Arbiter ATS systm drums.

Mapex Drums

Pod znakou Mapex jsou bic vyrbny od roku 1989 spolenosti KHS Musical Instrument Copany. KHS (Kung Hsue She, co se d peloit jako Spolenost napomhajcm vzdln a kultue) je vznamnm svtovm vrobcem hudebnch nstroj, kter byl zaloen roku 1930 na Taiwanu a byl prvotn zamen na dodvku vzdlvacch produkt.

Souasn tovrna Mapex na Taiwanu zaala svou innosti ji v roce 1982. Z potku sv bic vyrbla pod jinmi znakami. Prvn bic Mapex se vrazn podobaly setm Pearl, teprve 1991 na sob Mapex zapracovali a pivedli bubenka Billyho Cobhama jako reprezentanta a konzultanta, aby vytvoili bicm Mapex svou vlastn identitu.

V souasn dob vyrb Mapex sady profesionln kvality a me se pochlubit ji celou adou osobnost svta bicch, kte znaku prosazuj. Distribun centrum je umstno v Nashvillu, TN.

DW Drums Drum Workshop

Drum Workshop (DW), v souasnosti vedouc americk vrobce bicch, byli zaloeni 1972 v t dob 26-letm Donem Lombardim. Svou innost vak nejprve zamil na poskytovn hodin hry na bicch, a to ve svm studiu, kter nazval Drum Workshop v Santa Monice. Postupem asu zaal nabzet paliky, knihy a bic. Aby mu nkdo vypomohl s obchodem, tak si za partnera vybral jednoho ze svch student, 17-letho Johna Gooda.

Prvnm uznvanm DW hardwarem byl patentovan etzkov pedl k basovmu bubnu obsahujc ozuben kolo.

Jeliko oba sdleli zjem o to, jak bic vlastn funguj, snaili se dohromady pemlet o inovacch, kter by pozvedli jejich umleckou rove. Jejich prvn snahou byl Donem navreno upraviteln idlika "trap case", kter se stala prvnm produktem DW a a doshla pomrn nzkho spchu, pohodla udret jejich riskantn podnik v chodu.

V roce 1977 za pomoc penz svch rodi a nkolika vnjch investor koupil spolenost otce jednoho ze svch k zabvajc se vrobou bicch Camco Drum Company. Pod znakou DW se pak zaaly vyrbt Camco 5000 pedly k basovmu bubnu. O ti roky pozdji pak DW patentovali etzkov pedl k basovmu bubnu s ozubenm kolem, co dnes pedstavuje standard. V osmdestch letech se stali svou 5000 sri vedouc spolenost v vrob dvojpedl.

Zatmco Don byl technikem bicch a experimentoval se zvukem a akustikou, John se zamil na hardware a pedly. DW zaali vyrbt nkolik sad na zakzku msn, nicmn vhlas a profesionln uznn vedly k tomu, e poptvka brzy pekroila vrobn kapacity.

V souasn dob jsou DW pednm vrobcem bicch na zakzku. Nabz celou adu materil k vrob malch bubnk (hlink, m, ocel, mosaz, kombinaci mosazi a javoru, a velk vbr lakovanch povrch a rfk.