Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Co potebujete vdt o ... ladn

 ke staen

Mj mal buben nem ten sprvn kup jak bych chtl a tom tomy nemaj takov zvuk, jako ty bubny v rdiu. Jak toho veho mu doclit? Je dosti pravdpodobn, e jste si tyto otzky v uritm okamiku tak pokldali. dn strach mme pro vs nkolik ladcch tip, dky kterm bude v bubenick ivot o nco jednodu. Tento dl jsme konzultovali s bubenickm guru Bobem Gatzenem. A ten hned na vod k: Dobrm prvnm krokem je dt si do podku ui zat cviit tonalitu. Zante cviit na druh, melodick hudebn nstroj, jako je klavr, vibrafon, marimba, nebo kytara.

Pojme se te podvat na nkter z st ladn, kter je teba znt.

Vbr blan

Dnes je v nabdce opravdu velk mnostv blan, ale i zde plat, e zkuenost jsou vhodou, kter vm pomohou vybrat ten nejvhodnj typ pro vai potebu. I kdy je zde tak urit mnoina bubenk experimenttor, kte maj potebu zkouet a hledat ten jejich vlastn, typick zvuk. Pokud si vak nejste jisti kde zat, tak si vytvote seznam svch oblbench bubenk a u nich sledujte, jak typ blan pouvaj.

Jako prvn se pojme podvat na blny uren pro mal buben. Vtina bubenk pouv Coated/pskovan blny na hrac stran a to z nkolika dvod. Tento typ blan m texturovan povrch, co je poteba pro hru metlikami a zrove pomh zmrovat nechtn zznje, kter bubnek me produkovat. Vetinou jsou pouvny blny jednovrstv, akoli se najdou i tac, kte dvaj pednost dvouvrstvm. Dle existuje nkolik typ blan pedtlumench tyto blny jsou vybaveny nap. terem uprosted, nebo pidanm tlumcm kroukem po obvodu blny, dky tmto tlumtkm i ttkm je pirozen zvuk bubnu ovlivnn, dsledkem je, e je i snze kontrolovateln.

Monosti vbru blny pro velk buben jsou ponkud omezen vzhledem k typm a modelm dostupnch v bnch velikostech. V prbhu poslednch 20-ti let vely do mdy pedtlumen blny konstruovan speciln pro pouit u soupravy a tm zvuk basovho bubnu pipravili o nkter zvukov individuality. Na druhou stranu jsou velmi praktick pro live pouit.

Pi vbru blan na tom tomy mte doslova tunu monost, ale obecn plat e rockov a funkov bubenci, kte maj rdi atak a hutn zvuk si jako hrac blnu zvol ir proveden, zatm co jazzov, folkov a tak nkte rockov bubenci preferuj teplo a zvukovou tlustost blny pskovan.

Silov hri doshnou del ivotnosti u dvouvrstvch model, ti hri zase maj tendenci ocenit a vyut dynamickou citlivost blny jednovrstv. Pokud hledte blny ne pro bic soupravu ale nstroje jako tympny, koncertn tom tomy, nebo pochodov bubny, tak zde tak existuje velmi irok nabdka blan urench prv pro n, i kdy nkter bn modely jsou na nkter bubny (nap. koncertn tom tomy) tak pouiteln.

Hrac versus rezonann

Obecn pravidlo o ideln kombinaci hrac a rezonann blny k, e silnj blna by se mla pout jako hrac a ten jako rezonann. Blny na velk buben a snare jsou pro tyto kombinace pmo navren. Kad firma vyrb odpovdajc rezonann blnu k bln hrac, take je sprvn sprovn mnohem snadnj.

Usazen blny

Jedn se o velmi dleit krok v pprav nov blny na sprvn naladn. Blna by se mla rovnomrn napnout a lehce pethnout, aby se uvolnila prvotn ztuhlost po jejm obvodu. Pozor, toto vak nepehnt do extrmu, abyste blnu nezniili. Pokud tento prvn krok provedete sprvn, tak pi nslednm ladn mnohem snadnji a rychleji odstrante vechny nechtn zznje.

Head Clearing itn tnu

Toto je nejnronj a nejklovj prvek pi ladn bubn. Bob Gatzen doporuuje toto rozvjet a cviit pomoc melodickho nstroje, kde jsou tnov rozdly mnohem jasnj a neistota patrnj. Zkladem je doclit stejn vky tnu u kadho ladcho roubu dan blny. Ve chvli, kdy je blna takto sladna, meme zat ladit vku tnu. Dobr je zat plnm povolenm blny (po jejm usazen), nslednm dotaen roubk prsty a nsledn pitaenm ladcm klem o pl otky utaen provdjte vdy do ke, jako byste utahovali kolo u auta. Buben je dobr mt buto na kolenou, nebo na podlaze, aby byla protj blna zatlumen. Pot vdy poklepem u kadho ladcho roubu zjistte vku tnu a mezi jednotlivmi rouby ji srovnte tak, aby vsledkem byl jeden, ist tn. Tento postup aplikujte na protj blnu a poslze na vechny bubny.

Nkdy mete vidt zkuen ladie, kte pouvaj drastickou metodu, kdy v rmci urychlen celho procesu, zkouej vku tnu derem na sted blny. To vak nen zcela optimln, protoe pi nerovnomrnm napnut me dojt k povytaen mylarov vrstvy z obvodov obrouky a blna ji tak bude nerovnomrn a nepjde ji ji perfektn doladit.

Tnov vztah mezi hrac a rezonann blnou

Na toto tma se nzory bubenk dosti li. Vtina se vak sna ladit hrac blnu na stejnou vku tnu, jako rezonann, nkte pak rezonann blnu lad o ve buto v intervalu velk tercie, nebo kvarty. Experimentujete a asem zjistte, jak zpsob / kombinace funguje u vai soupravy.

Gatzen k: tady je postup, jakm testuju nov mal buben. 1. krok: hrac i rezonann blnu naladm na stejn tn A je dobrou volbou. 2. krok: s rezoann blnou naladnou na na A hrac blnu zvyuju o pltn. V kadm tomto naladn pak buben vyzkoum samostatn i se soupravou a sleduju, jak se mn barva, charakter, sustain, co bubnku vyhovuje vce, i mn. 3.krok: obrcenm postupem bubnek rozladm, ve stejnm duchu.

Tlumen

Nkte hri pouvaj gafa psky, aby buben utlumili, jin pouvaj ne tak permanentn zpsoby, ale pouij gelov tlumtka, nebo tlumc krouky. Do znan mry je toto otzkou osobnch preferenc, ale kad nov prostor ve kterm hrajete bude vyadovat jin typ a mru tlumen. Ve vetin ppad je mn tlumen vhodn pro pouit live, kdeto ve studiu mte dky rznm zpsobm tlumen monost doshnout mnoha rozlinch zvuk od krtkho, vysokho funky snare a po tk, tlust hip-hopov sound.

drba

To, jak asto sv bubny budete muset ladit je do znan mry ureno tm, jak asto a jak tvrd na n hrajete. J zkoum kad buben vdy hned po vytaen z obalu pokud zn v danm prostoru dobe, nechvm jej tak, ale obvykle se vdy nejde alespo jeden, kter z njakho dvodu zn jinak. Take hned zkontroluju to, zda blna zn o vech ladch roub stejn, ppadn to doladm a nsledn se rozhodnu, zda je poteba buben naladit v, nebo n.

ivotnost

Za bnch hracch podmnek by mla bt ivotnost blan nkolik msc. U tvrd hrajcch bubenku je signl pro as na vmnu blny vizuln odhaliteln nap. dlky, mikrotrhliny apod., ale bn se tak stv, e blna se asem otup a pestane hrt i kdy nevykazuje dn viditeln pokozen.

Pomocnci pi ladn

Na trhu najdeme nkolik tchto pomocnk, vetn nkolika rznch zazen mc napnut blny, anebo pstroj snmajcch konkrtn tn a frekvenci v Hz. V dnm ppad vm to nepome zcela nahradit rozliovac schopnost ucha, ale pome vm v ppad poteby proces ladn urychlit a tak ulehit.

Nauit se ladit rzn bubny do rznch hudebnch styl je dlouhodob proces, ktermu se nikdo nevyhne. V prvn a ad a pedevm rozvjejte svj styl hry, propojen mezi jednotlivmi muzikanty, samotnou muziklnost, groove to je mnohem podstatnj. Ne e by ladn nemlo sv msto, ale ve uveden schopnosti bubenka jsou ped nm.....